Close

Regulamin w Noclegi Kożuchów

Witamy Państwa serdecznie i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, ponoszenia odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Noclegi Kożuchów. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Noclegi Kożuchów.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie www.noclegi-kozuchow.pl i w systemie rezerwacji Hotres.pl, natomiast wyciąg z Regulaminu wywieszony jest przed Recepcją i dostępny w każdym pokoju w obiekcie.

§2 SŁOWNICZEK

 1. Doba hotelowa – jednostka czasu określająca długość pobytu Gościa w pokoju hotelowym, godziny, w których uprawniony jest on przebywać w pokoju, a także stanowiąca podstawę do obliczania wysokości rachunku za pobyt w określonym pokoju.
 2. Noclegi Kożuchów – obiekt znajdujący się w Kożuchowie przy ulicy Zielonogórskiej 24, świadczący odpłatnie usługi noclegowe oraz inne zgodnie z zamieszczanymi ogłoszeniami.
 3. Usługodawca – przedsiębiorstwo prowadzące Noclegi Kożuchów.
 4. Gość – każda przebywająca w obiekcie osoba, która korzysta z którejkolwiek usług oferowanych przez Noclegi Kożuchów.

§3 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje w Noclegi Kożuchów wynajmowany są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00, do godziny 12:00 dnia następnego. Wcześniejszy przyjazd lub przedłużenie pobytu możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu.

§4 REZERWACJA, MELDUNEK I OPŁATY ZA POBYT

 1. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Usługodawca nie gwarantuje zapewnienia zakwaterowania osobom nieposiadającym rezerwacji.
 2. Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście w Recepcji, poprzez system rezerwacji online dostępny na stronie www lub poprzez maila wysłanego na adres [email protected]
 3. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 25 % ogólnej kwoty zamówienia. Rezerwacja jest skuteczna dopiero z chwilą zaksięgowania zadatku na koncie bankowym Usługodawcy
 4. W przypadku odwołania rezerwacji na więcej niż 14 dni przed terminem planowanego pobytu zadatek ulega zwrotowi w całości. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 14 dni przed terminem planowanego pobytu zadatek przepada w całości tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego Gościa.
 5. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Usługodawcy.
 6. Gość zobowiązany jest do okazania obsłudze Recepcji przy zameldowaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający identyfikację, obsługa ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 7. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego Regulaminu przez Gościa. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
 8. Najpóźniej w momencie zameldowania Gość jest zobowiązany zapłacić całą należną kwotę za pobyt, zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji pokoju i aktualnym Cennikiem. W przypadku, kiedy został wpłacony zadatek, będzie to kwota po odliczeniu wpłaconego zadatku. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zadeklarowanym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub złożenia rezerwacji Gość powinien zgłosić w Recepcji lub telefonicznie do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Usługodawcy. Usługodawca postara się uwzględnić życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. Pozostanie w pokoju, pozostawienie rzeczy lub nieoddanie klucza od pokoju poza godzinę 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 11. Podstawę określenia wysokości rachunku za pobyt stanowi doba hotelowa. Ostateczna wysokość rachunku może różnić się od tej wynikającej z naliczonych dób hotelowych jeżeli zostanie zwiększona za sprawą korzystania z usług dodatkowych, a także z powodu rozliczenia ewentualnych szkód dokonanych przez Gościa lub osoby go odwiedzające lub gdy nałożono na niego dodatkowe koszty związane np. z ponadstandardowym sprzątaniem czy też kary zgodnie z Regulaminem.
 12. Pobrana na początku pobytu opłata stanowi w pierwszej kolejności zabezpieczenie materialne na wypadek szkód poczynionych przez Gościa jak i osoby go odwiedzające oraz nałożonych na niego kar zgodnie z Regulaminem.
 13. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostanie obciążony kosztem wymiany zamka, dorobieniem kluczy, wymianą chipa i breloka w wysokości 70 zł.
 14. Zniszczenie, trwałe poplamienie, podarcie, trwałe zniszczenie, uszkodzenie, elementów pościeli, materiałów tapicerskich, zasłon podlega dodatkowej opłacie w wysokości 100 zł za komplet, wykładziny – 100 zł za m2, łóżka – 500 zł za szt., pobrudzenie ścian – 100 zł za m2. Wymiary zaokrąglane są w górę do wartości całkowitych.
 15. Dodatkowe (ponadstandardowe) sprzątanie w pokoju, na terenie obiektu i w jego okolicy, w wyniku nieposzanowania, umyślnego zaniechania i nie utrzymywania porządku przez Gościa podlega dodatkowej opłacie w wysokości 100 zł.
 16. Po zakończeniu pobytu Gość ma obowiązek upewnienia się czy pobyt został rozliczony.
 17. Usługodawcy przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub kary nałożone zgodnie z Regulaminem.

§5 WARUNKI I ZAKRES USŁUG

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945).
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, a także zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek, Gość jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o tym Usługodawcy, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 4. Usługodawca ma obowiązek zapewnić Gościom:
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. ogrzewanie w miesiącach X–IV, gdzie temperatura nie może być niższa niż 18 °C
  3. zimną wodę przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody
  4. dostęp do węzłów higieniczno–sanitarnych, gdzie maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. wynosi 15
  5. pobyt w posprzątanym pokoju
  6. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu
  7. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie
  8. wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
 5. Dodatkowo na życzenie Gościa, Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  2. budzenie o wyznaczonej godzinie
  3. przechowanie bagażu Gościa
  4. zamawianie taksówki
 6. W razie niewłaściwego wypełniania przez Usługodawcę obowiązków wskazanych w ustępach poprzedzających, Gość zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia w pierwszej kolejności obsłudze, a następnie – w razie braku możliwości doraźnego rozwiązania problemu – złożyć reklamację na piśmie w Recepcji.
 7. Pokoje w Noclegi Kożuchów sprzątane są po zakończeniu pobytu. Sprzątanie w trakcie pobytu możliwe jest tylko dla pobytów powyżej 7 dni na życzenie Gościa.
 8. Usługodawca nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny wraz z dekoderem.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez Gościa po zakończeniu pobytu będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Usługodawca przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 10. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i osób mających problemy z poruszaniem się.

§ 6 OBOWIĄZKI GOŚCIA

 1. Gość wynajmujący pokój nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00 wyłącznie za zgodą personelu.
 3. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z Usługodawcą. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji.
 4. Przez cały okres pobytu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 5. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. W tym czasie drzwi wejściowe do obiektu pozostają zamknięte na klucz. Każdy z Gości otrzymuje klucz od drzwi wejściowych i jest zobowiązany do zamykania tych drzwi w godzinach ciszy nocnej.
 6. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych oraz czajników otrzymanych od obsługi obiektu. Z tego samego powodu zabronione jest używanie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci na terenie całego obiektu.
 8. Gość każdorazowo opuszczając pokój powinien wyłączyć światła i wszelkie urządzenia elektryczne, zamknąć drzwi na klucz i upewnić się, że są one zamknięte.
 9. Gościowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 10. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wyposażenie i urządzeń technicznych powstałe z jego winy bądź winy odwiedzających go osób oraz za dewastację pokoju i jego wyposażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem utrzymywania należytego porządku.
 11. O wystąpieniu szkody Gość powinien zawiadomić Usługodawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Na terenie obiektu, w tym w pokojach noclegowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2016 poz. 1331) – obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, a także obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnego użytku.
 13. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jak i w innych pomieszczeniach, jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji i czyszczenia pomieszczenia w wysokości 300 zł.
 14. Zwierzęta mogą przebywać na terenie posesji tytko za zgodą właściciela obiektu. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy.
 15. Parking przy posesji jest ogólnodostępny, bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
 16. Gość zobowiązany jest do utrzymania porządku w pokojach i sprzątania po sobie w częściach wspólnych w trakcie pobytu.
 17. W obiekcie obowiązuje segregacja odpadów. Gość zobowiązany jest do wynoszenia odpadów i umieszczania ich we właściwych pojemnikach znajdujących się w aneksie kuchennym lub pozostawienia w pokoju do zakończenia pobytu.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 2. Usługodawca ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. Usługodawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wywołane siłą wyższą.
 4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się uregulowania dotyczące siły wyższej przyjęte w Kodeksie Cywilnym.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji i z systemu monitoringu w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, są Noclegi Kożuchów Renata Kaczmarek-Żuk z siedzibą w Kożuchowie 67-120 przy ul. Zielonogórskiej 24 nazywane dalej Noclegi Kożuchów.
  2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe pozyskane w procesie rezerwacji jest system rezerwacji Online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A, nazywany dalej Hotres.pl
  3. Inspektorem ochrony danych w Noclegi Kożuchów jest pan Tomasz Żuk, adres e-mail [email protected], tel. 60 0 36 79 74
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dla danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji), gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, rozpatrywania ewentualnych reklamacji
  2. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dla danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych
 3. Ewentualnymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 4. Państwa dane osobowe pozyskane w procesie rezerwacji przechowywane będą przez okres 1 roku, a dane osobowe pozyskane z systemu monitoringu przez okres 30 dni.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

§9 Przetwarzanie danych osobowych w Hotres.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Noclegi Kożuchów Renata Kaczmarek-Żuk ul. Zielonogórska 24, Kożuchów 67-120
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 2. Usługodawca może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
 4. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 5. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 6. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności w Noclegi Kożuchów
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

 1. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
 3. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: [email protected]
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązuje się do:
  • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  • ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  • zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  • regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu u nas. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.

Koronawirus !

Zamknięcie hoteli i innych miejsc noclegowych.

Zakaz nie dotyczy osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Dla tych osób hotele pracownicze pozostają otwarte.

Źródło: www.gov.pl